Odbiór wyników.

Odbiór wyników.


Wyniki można odebrać osobiście lub będą wysłane listem poleconym.

W wystawionym wyniku znajdą się następujące dane:

  • dane personalne pacjentki/pacjenta
  • określenie materiału użytego do badania
  • powód wykonywania badania, osoba/jednostka zlecająca badanie
  • zastosowane metody
  • uzyskany wynik
  • interpretacja uzyskanego wyniku
  • dodatkowe informacje i ewentualne zalecenia

Zapis uzyskanego wyniku badania genetycznego jest dla osoby nie będącej genetykiem trudny do zrozumienia, jednak w dziale interpretacja znajduje się forma opisowa uzyskanego wyniku, a niżej znajdują się zalecenia. Jednak ze względu na swoją złożoność i potencjalne konsekwencje dla członków rodziny, zaleca się aby wyniki wszystkich badań genetycznych były omówione podczas wizyty w Poradni Genetycznej.